REGULAMIN SEKCJI PŁYWACKIEJ MUKS FOKA SANDOMIERZ

obowiązujący od dnia 01.09.2019 r.
 1. Członkostwo sekcji
 2. Organizacja naboru do sekcji
 3. Organizacja finansów
 4. Organizacja treningów
 5. Organizacja zawodów
 6. Kary i nagrody
 7. Komunikowanie się z zawodnikami i rodzicami/opiekunami prawnymi
 8. Sprawy różne
 9. Zmiana barw klubowych
 10. Postanowienia końcowe
 11. PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ MUKS FOKA SANDOMIERZ DOTYCZĄCE OCHRONY PRZED KORONA WIRUSEM
 1. Członkostwo sekcji
  1. Członkiem sekcji zostaje się po:
   1. złożeniu deklaracji członkowskiej
   2. opłaceniu rocznej składki członkowskiej
  2. Deklaracja członkowska jak również deklaracja uczestnictwa składana na początku każdego sezonu zawiera akceptację regulaminu sekcji MUKS Foka Sandomierz i jest podpisana przez zawodnika oraz rodzica/opiekuna prawnego.
  3. Złożenie deklaracji uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach MUKS Foka Sandomierz jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w zajęciach, stwierdzeniem, że stan zdrowia dziecka nie powoduje przeciwwskazań do pływania, oraz jest jednoczesnym zobowiązaniem do systematycznego uiszczania opłat i składek klubowych.
  4. Zawodnicy są członkami uczestnikami klubu. Do ukończenia 18 roku życia nie mają prawa do głosowania i wyboru władz. W ich imieniu występuje rodzic/opiekun prawny, jako członek zwyczajny klubu po spełnieniu formalności zawartych w pkt 1.
  5. Klub może zrzeszać członków, którzy mogą wpłacać składki członkowskie w dowolnej wysokości.
 2. Organizacja naboru do sekcji
  1. Sezon treningowy trwa od 1 września do 30 czerwca następnego roku,
  2. Nabór do sekcji odbywa się w miesiącu wrześniu każdego roku szkoleniowego,
 3. Organizacja finansów
  1. Finansowanie sekcji odbywa się:
   1. ze składek członkowskich i składek klubowych
   2. z budżetu klubu
   3. z dotacji i dofinansowań
   4. z wpłat sponsorskich i darowizn
   5. z innych źródeł pozyskiwanych przez Zarząd.
  2. Wysokość składki członkowskiej określa Walne Zgromadzenie Klubu i wynosi 50 zł rocznie.
  3. Wysokość składki klubowej określa Zarząd Klubu i wynosi ona 150 zł miesięcznie, płatne do 10 dnia każdego miesiąca na konto Klubu 29 1020 4926 0000 1102 0028 1584, tytułem imię i nazwisko dziecka – z dopiskiem składka klubowa za dany miesiąc.
  4. Na pisemny uzasadniony wniosek rodzica/opiekuna prawnego Zarząd może wyrazić zgodę na inną datę regulowania składki klubowej
  5. Nieobecność na zajęciach nie upoważnia do pomniejszenia składki klubowej, jak również składka klubowa nie podlegają zwrotowi.
  6. W przypadku kontuzji lub choroby skutkującej nieobecnością na zajęciach przez cały miesiąc kalendarzowy i udokumentowanej przez lekarza obniża się składkę klubową w kolejnym miesiącu o połowę.
  7. W przypadkach uzasadnionych ciężkimi wydarzeniami losowymi Zarząd może odstąpić od pobierania składki klubowej na pisemny wniosek rodzica.
  8. Z budżetu sekcji finansuje się:
   1. wynajem pływalni
   2. wynagrodzenie trenerów
   3. opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem sekcji
   4. opłaty statutowe Polskiego Związku Pływackiego i Okręgowego Związku Pływackiego
   5. zakup sprzętu treningowego
   6. transport i opłaty startowe
   7. inne wydatki niezbędne do funkcjonowania sekcji
  9. Sekcja pokrywa koszty opłat startowych zawodników reprezentujących klub w mistrzostwach Polski, po wypełnieniu limitów określonych przez załączniki regulaminu.
  10. Rodzice/opiekunowie prawni finansują:
   1. wyposażenie pływackie (we własnym zakresie) – 2 pary okularków, 2 czepki, 2 stroje pływackie, klapki , płetwy
   2. odzież klubową – koszulka i bluza dresowa, ewentualnie czepek
   3. obowiązkowe badania lekarskie
   4. licencje zawodnicze
   5. obozy i zgrupowania
 4. Organizacja treningów
  1. Ustala się podział na 3 grupy treningowe na początek sezonu.
  2. Treningi odbywają się na pływalni Błękitna Fala w Sandomierzu. W ramach rocznego cyklu treningowego zajęcia mogą odbywać się w innych ustalonych przez trenerów miejscach.
  3. Do zajęć dopuszczany zostaje zawodnik:
   1. po złożeniu podpisanej deklaracji członkowskiej
   2. po uiszczeniu składki klubowej
   3. bez zaległości w opłatach
   4. posiadający ważne badania lekarskie.
  4. Zawodnik stawia się na trening na 10 minut przed jego rozpoczęciem z niezbędnym wyposażeniem pływackim: strój pływacki, czepek, okularki, płetwy, ręcznik.
  5. Zawodnik zobowiązany jest do:
   1. kulturalnego i zgodnego z regulaminem pływalni zachowania się na terenie obiektu
   2. koleżeńskiego zachowania wobec innych zawodników
   3. bezwzględnego wykonywania poleceń trenera dotyczących organizacji zajęć
   4. zgłaszania trenerowi przed i w czasie zajęć problemów zdrowotnych
   5. niezwłocznego opuszczenia basenu i szatni po skończonych zajęciach.
  6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku po wyjściu z szatni.
  7. Trener może odwołać trening w związku z uczestnictwem sekcji w zawodach lub losowych przypadkach.
 5. Organizacja zawodów
  1. Zawodnicy sekcji MUKS FOKA SANDOMIERZ biorą udział w zawodach Świętokrzyskiej Ligi Pływackiej, Mistrzostwach Okręgu, Mistrzostwach Polski.
  2. Zawodnicy młodsi biorą udział w zawodach zgodnie z bieżącymi ustaleniami trenerów.
  3. Na potrzeby każdych zawodów powołana jest osoba koordynująca wyjazd (kierownik wyjazdu, którym zazwyczaj jest trener danej grupy szkoleniowej).
  4. Przed zawodami na stronie internetowej klubu pojawia się informacja o zawodach.
  5. Zawodnik zostaje zgłoszony do zawodów. Rodzic, opiekun prawny składając deklarację członkowską wyraża zgodę na udział dziecka w zawodach.
  6. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony.
  7. Przejazd na zawody w przypadku wyjazdu zorganizowanego (bus, autokar, pociąg) wyjazd zawodnika odbywa się razem z całą grupą. Odstępstwa wyłącznie za wcześniejszą zgodą kierownika wyjazdu.
  8. W trakcie przejazdu zorganizowanego oraz w czasie zawodów zawodnicy podporządkowani są poleceniom trenera i kierownika wyjazdu.
  9. Warunkiem startu w zawodach jest posiadanie aktualnych badań lekarskich. Zawodnik nieposiadający aktualnych badań lekarskich nie zostanie zgłoszony do zawodów.
  10. Do kontaktowania się z organizatorami zawodów i reprezentowania przed nimi klubu upoważnieni są wyłącznie trener i kierownik wyjazdu.
  11. W trakcie zawodów zawodnicy nie mogą opuszczać budynku basenu.
  12. Każdą niedyspozycję zdrowotną w czasie zawodów zawodnik zobowiązany jest zgłosić trenerowi lub kierownikowi wyjazdu, który decyduje o możliwości startu.
  13. Zawodnik zabiera ze sobą wyposażenie pływackie: okularki, czepek, strój zgodny z przepisami PZP i FINA, klapki.
  14. Zawodnik zobowiązany jest do występowania podczas zawodów w odzieży klubowej – koszulka, bluza dresowa.
  15. Zawodnik przygotowuje się do startu w sposób profesjonalny: rozgrzewka na lądzie i w wodzie, odpowiedni ubiór, odżywianie i nawadnianie.
 6. Kary i nagrody
  1. Zawodnik może być ukarany za:
   1. nieprzestrzeganie regulaminu sekcji i uchwał władz klubu
   2. nieregularne uczestnictwo w treningach
   3. niesystematyczne wnoszenie składek klubowych
   4. zaleganie z opłacaniem składek
   5. niesubordynację na zajęciach lub zawodach
   6. działanie na szkodę wizerunku sekcji.
  2. W zależności od rodzaju wykroczenia kary ustala Zarząd samodzielnie lub na wniosek trenera.
  3. Karami mogą być:
   1. upomnienie
   2. upomnienie z powiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych
   3. niezgłoszenie do zawodów
   4. niedopuszczenie do treningu
   5. zawieszenie w prawach zawodnika na czas określony
   6. skreślenie z listy klubowej
  4. Skreślenie zawodnika z listy klubowej z tytułu zalegania z opłatami sekcyjnymi następuje automatycznie po dwóch miesiącach zaległości. Ewentualne ponowne przyjęcie zawodnika może nastąpić za zgodą Zarządu po uregulowaniu zaległości w miarę wolnych miejsc.
  5. Nagrody:
   1. osiągnięcia na prestiżowych zawodach prezentowane są na stronie internetowej klubu
   2. Zarząd sekcji może poinformować szkołę zawodnika o odniesionych sukcesach w prestiżowych imprezach
   3. możliwość otrzymania nagród rzeczowych za osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie klubu.
 7. Komunikowanie się z zawodnikami i rodzicami/opiekunami prawnymi
  1. Wszystkie informacje o wydarzeniach, uchwałach i sprawach organizacyjnych prezentowane są na bieżąco w zakładce Aktualności na stronie internetowej klubu
  2. Zawodnicy i rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do regularnego śledzenia pojawiających się informacji.
  3. Zarząd sekcji nie odpowiada za skutki nieznajomości informacji ze strony klubowej.
 8. Sprawy różne
  1. Do występowania w imieniu sekcji upoważniony jest wyłącznie Zarząd lub osoby przez niego upoważnione do konkretnych spraw.
  2. Badania lekarskie sportowca lub karty zdrowia sportowca przechowuje Zarząd sekcji i wydaje na czas wykonania badań.
  3. Zawodnicy startujący w zawodach powinni posiadać licencję Polskiego Związku Pływackiego. Trener koordynator występuje do właściwych organów o nadanie, licencji Polskiego Związku Pływackiego. Licencje przechowuje trener koordynator.
  4. Trenerzy prowadzą listę obecności na zajęciach udostępnianą do wglądu rodzicom/opiekunom prawnym.
  5. Trenerzy zobowiązani są do informowania zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych o postępach dziecka.
  6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uczestnictwa w zebraniach sekcji.
  7. Członkiem zarządu MUKS FOKA SANDOMIERZ nie może być członek innego klubu pływackiego.
 9. Zmiana barw klubowych
  1. Zmiany barw klubowych odbywają się w ramach przepisów Polskiego Związku Pływackiego.
  2. O zamiarze zmianie klubu lub zakończenia treningów zawodnik informuje pisemnie z adnotacją rodzica/opiekuna prawnego.
  3. Zarząd sekcji może wyrazić zgodę na przejście do innego klubu po uregulowaniu zaległości finansowych i spełnieniu konkretnych warunków.
  4. Zarząd sekcji udziela pisemnej odpowiedzi w terminie 30 dni od daty otrzymania podania o umożliwienie zmiany barw klubowych.
  5. W okresie członkostwa w MUKS FOKA SANDOMIERZ nie wyraża się zgody na starty w zawodach pływackich w barwach jakiegokolwiek innego klubu. Dopuszcza się udział w zawodach jako reprezentant szkoły.
  6. Zawodnicy podejmujący naukę i treningi w Szkole Mistrzostwa Sportowego, a zamierzający w dalszym ciągu reprezentować barwy MUKS FOKA SANDOMIERZ ustalają pisemnie zasady funkcjonowania z klubem.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo wystąpić do Zarządu sekcji o wytłumaczenie spraw spornych i niejasnych.
  2. Interpretacja regulaminu przysługuje Zarządowi sekcji.
  3. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Zarząd.
  4. W czasie sezonu mogą nastąpić zmiany regulaminowe, o czym będziemy informować na bieżąco na stronie klubu.
 11. PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ MUKS FOKA SANDOMIERZ DOTYCZĄCE OCHRONY PRZED KORONA WIRUSEM

  Składając deklarację uczestnictwa w zajęciach Rodzice, opiekunowie prawni oświadczają, że są świadomi czynnika ryzyka wystąpienia covid-19 zarówno u swojego dziecka, u siebie, innych domowników, u osób sprawujących opiekę na zajęciach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i ewentualnym dowożeniem dziecka na zajęcia oraz informuję/informujemy o zapoznaniu się z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym zakresie oraz z procedurą zapewnienia bezpieczeństwa na zajęciach zorganizowanych przez MUKS Foka Sandomierz jak również z procedurą przebywania na pływalni zorganizowaną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w roku szkolnym 2020/2021, dotyczącej ochrony przed korona wirusem covid-19 oraz innymi informacjami przekazanymi przez MUKS Foka Sandomierz.

Kontakt